Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Vad gäller kring styckning av tomt?

Jag vill stycka min tomt - får jag det?

Kommentarer

 • Hej,

  Tack för din fråga! När det gäller frågor om styckning av tomt ska du i första hand kontakta Lantmäteriet, det är kontoret i Liljeholmen (Årstaängsvägen 17) som ansvarar för Värmdö. De går att nå på telefonnummer: 0771 63 63 63.

  Om tomten ligger i ett detaljplanerat område så står det hur stor en tomt måste vara. Sker en styckning av tomten måste alltså minimikravet för tomtstorleken uppfyllas för originaltomten och den nya tomten. Handläggarna gör ingenting i dessa ärenden, utom att eventuellt titta på hur stor tomten måste vara. Styckningen sker via Lantmäteriet.

  Om tomten ligger utanför detaljplanerat område så kommer Lantmäteriet att be om ett förhandsbesked från kommunen. Det betyder att kommunen gör en lokaliseringsprövning för att bedöma platsens lämplighet för bebyggelse. Ett beviljat förhandsbesked håller 2 år. Vid ansökning om förhandsbesked ska en tomtkarta, infart till fastigheten, storlek på tänkt ny fastighet samt en föreslagen vatten- och avloppslösning presenteras. Om du även har tänkt att det ska finnas byggnader på den nya fastigheten, skriv in ungefärlig storlek på byggnaderna och våningsantal. Generellt brukar kommunen begära att ny tomtstorlek ska vara minst 2500 kvadratmeter.

  Med vänliga hälsningar,
  Julia
 • Om man har en tomt som enligt detaljplanen inte får styckas men det sker en massa byggen runt i kring som inte följer detaljplanen. Så skulle jag vilja veta hur man gör ansökan om avsteg från detaljplanen och lov att stycka min tomt.
  Min tomt är idag på över 5200 kvm så storleksmässigt inga problem. Egen väg till den delen av tomten finns, VA är draget där också så det finns inga sådana problem.
  Andrew
 • Hej Andrew,

  Tack för din fråga, det är Lantmäteriet som man vänder sig till i första hand och sedan gör de en bedömning om det är möjligt eller inte samt att det sker ett samråd med kommunen i frågan.

  Med vänlig hälsning,
  Julia
 • Hej Julia,

  Tack för ditt svar, jag vände mig till Lantmäteriet men de hänvisade att det är kommunens byggnadsnämnd som avgör om avsteg kan göras, de sköter bara styckningsprocessen och då skall dokumentation med kartor, eventuell fastighet mm vara klara. För att det inte ska bli ett moment 22 läge, skulle jag vilja veta, vilken instans hos kommunen skall man ansöka avsteget eller ändring av detaljplanen till. I vårt område har vi exempelvis haft att flerfamiljsbostadshus inte fått uppföras, nu har vi fått fyra parhus byggda nära oss så dessa måste också ha ansökt på något vis om avsteg från detta.

  Mvh,
  Andrew
  Andrew
 • Hej Andrew,

  Ursäkta att ditt svar dröjde!

  Om det står i detaljplanen att tomter inte får styckas finns ingen anledning för oss att ge den avvikelsen men om man ändå önskar få det prövat finns möjligheten att skicka in ansökan om förhandsbesked till bygg och miljöavdelningen för att få stycka sin fastighet och vi får pröva ärendet, förmodligen går handläggaren på avslag och ärendet får då avgöras i nämnden.

  För vidare svar på dina frågor rekommenderar jag dig att ringa in till Kontaktcenter, 08-570 470 00,  så sätter vi dig i kontakt med bygg- och miljöavdelningen.  

  Med vänlig hälsning,
  Julia
 • Hej,

  Jag har en fråga gällande fastigheten Enkärret 1:85, denna fastighet ligger utanför detaljplanerat område, ägaren har dock en önskan om att stycka av denna fastighet, att komma in med ett förhandsbesked.
  Kan ni säga något om möjligheten att få denna fastighet styckad, finns det någon chans eller kan ni säga redan nu att det kommer bli svårt?

  Tack på förhand,

  Maria

  maria
 • Hej Maria!

  Tack för din förfrågan! Se följande svar från bygglovsenheten i detta ärende.

  En kort beskrivning varför det bedöms som svårt att få fastigheten avstyckad.
  • Den understiger en generell riktlinje vad beträffar storlek på tomter, befintlig fastighet är på 2300m2 drygt. Vår riktlinje är att kommande fasligheter och kvarvarande ska vara på minst 2 500 m2, exklusive tillfart på tomten (betyder inte att man får stycka om man har mer än 2 500 m2, det granskas hårdare om det understiger 2 500 m2). Mindre avstyckningar kan förekomma, men inte här.
  • Sen tittar vi på området i övrigt. Om fler fastigheter har liknande förutsättningar, vilket det är i det här fallet, så kan vi bedöma att en föreslagen åtgärd behöver utredas genom en detaljplanläggning.
  • Ser också att de tycks ha dåligt med grundvatten i området och förmodligen kräver vår miljöenhet provpumpning efter färskvatten om en ansökan om förhandsbesked kommer in. 
  Men ni är välkomna att komma in med en ansökan, de får då ett beslut som kan överklagas om beslutet går dem emot.

  Återkom gärna vid fler frågor!
  Kontaktcenter: 08-570 470 00, fråga efter en bygglovshandläggare.

  Vänliga hälsningar,

  Johanna
 • Hej,
  I ett detaljplanerat område där detaljplanen har vunnit laga kraft, men där förskjuten genomförandetid är använt och genomförandetiden ej ännu startat:
  Finns det möjlighet till avstyckning om planbestämmelserna uppfylls, eller kan en avstyckning ej beslutas om eller genomföras förrän genomförandetiden startats?
  Patrik
 • Hej Patrik!

  En avstyckning kan inte genomföras förrän genomförandetiden startats, samma princip gäller som vid bygglov.

  Vänliga hälsningar,
  Julia
 • Hej!
  Vi har ett beviljat bygglov för tomt 1:332 på 3050 kvm och undrar om det finns förutsättning att stycka tomten?

  Vänliga hälsningar,
  Frank
  Frank
 • Hej Frank!

  Tack för din fråga! Det beror på om tomten ligger inom detaljplanerat område eller ej. Om den gör det står det i detaljplanen vad minimikravet för tomtstorleken är, bifogar en lathund för hur man tar fram detaljplaner via vår webbkarta.

  Är det utanför detaljplan så är den generella angivelsen på 2500 kvadratmeter.

  Med vänlig hälsning,

  Julia
 • Söker styrdokument som utgör grund för provpumpning

  Jag har tittat på er hemsida om enskilda dricksvattenbrunnar och provpumpning. Det står att man behöver göra en provpumpning när man ska nyanlägga en dricksvattenbrunn om området omfattas av tillståndsplikt enligt kartbilaga B till de lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön (kommunfullmäktige 2017-03-29 § 77, 2016KS/0737).
  Vidare står det på hemsidan att provpumpning även i vissa fall kan krävas om man söker förhandsbesked eller bygglov. http://www.varmdo.se/byggaboochmiljo/vattenochavlopp/enskiltdricksvatten/provpumpning.4.7f0d592160465da1cad7161.html

  Jag vill veta vilka dessa vissa fall är, dvs kriterierna för när det kan vara aktuellt med provpumpning för förhandsbesked och bygglov som ligger utanför de tillståndspliktiga områdena enligt kartbilaga B. Jag vill därför ta del av kommunens styrdokument som reglerar kriterierna för provpumpning vid förhandsbesked och bygglov.

  Tacksam för snart svar, med rätt länk eller pdf.

  Tove
 • Hej Tove!

  Tack för ditt inlägg i Kundforum!

  Tyvärr kan vi på förhand inte beskriva i vilka fall som provpumpning krävs vid förhandsbesked eller bygglov, det finns alltså inget styrdokument som reglerar dessa kriterier. Utifrån plan- och bygglagen behöver man säkerställa att dricksvattenförsörjning och hantering av avloppsvatten är möjlig att lösa vid prövning av bygglov och förhandsbesked (se 2 kap. 2 och 5 § PBL).
  Bedömningen sker utifrån plan- och bygglagen och gällande praxis, det innebär att utifrån förhållandena på fastigheten såsom om den är bebyggd eller obebyggd, omfattningen av en ombyggnation alternativt nybyggnation, vattentillgång och nyttjande av vatten i närområdet behöver beaktas i bedömningen av om utredning av vattenfrågan behöver ske.

  Vi gör alltså alltid en bedömning i varje enskilt ärende om provpumpning eller annan utredning kopplat till vattenförsörjning behöver ske och det går därför inte att ge några definitiva besked innan en komplett byggansökan har inkommit.
  Vad vi kan göra på förhand är att ge en indikation på när vattenfrågan troligtvis behövs utredas respektive troligen inte behövs utredas. Utgångspunkten för den bedömningen är:
  1. den utredning av grundvattentillgången i kommunen som skett
  2. om byggansökan (förhandsbeskedet/bygglovet) bedöms innebära en ökad vattenförbrukning.
  I webbkartan på vår hemsida finns två stycken kartskikt som heter ”Grundvatten” och ”Nyttjandegrad grundvattenbudget”. Dessa visar på hur den beräknade vattentillgången och nyttjandet av den tillgången ser ut i området där din fastighet är belägen. Områden som är gröna i skiktet ”Grundvatten” och gröna eller gula i skiktet ”Nyttjandegrad grundvattenbudget” indikerar på att det finns en god vattentillgång och ett hållbart uttag av grundvatten. Provpumpning kommer därför troligtvis inte att behöva utföras vid dessa förhållanden. I övriga fall kommer det troligtvis att behöva utföras en provpumpning om byggansökan innebär en ökad vattenförbrukning jämfört med dagens förutsättningar på fastigheten. Exempel på en ökad vattenförbrukning kan vara att bebygga en obebyggd fastighet, uppföra nya byggnader med vatteninstallationer eller bygga om/ut ett äldre fritidshus med enklare standard till ett permanentboende.

  Vänliga hälsningar,
  Julia
 • Hej, Vad gäller om jag önskar köpa en del av kommunens tomt som ligger utanför detaljplanerat område?
  Peter
 • Hej Peter,

  Tack för att du hör av dig!

  Det går inte att ge något generellt svar på den frågan utan det beror helt på vilken tomt det är.

  För frågor om förvärvande av kommunens mark går det utmärkt att ringa på 08-570 470 00 och fråga efter markansvarig eller om du mailar dina frågor till varmdo.kommun@varmdo.se så kommer det rätt person tillhanda.

  Med vänlig hälsning
  Dennis
 • Hej,

  jag bor på en tomt på Ingarö som är lite större än 6500 kvm, där beslutet om godkänd tomtstorlek togs 1944, alltså 76 år sedan. Beslutet säger att en tomt "må icke bildas med mindre areal än fyratusen kvadratmeter".

  På tomtens ena halva som gränsar mot havet finns huvudhuset (ca 140 kvm) med borrad brunn och reningsverk. Här bor min svärfar.
  På tomtens övre halva finns ett litet hus (36 kvm) , även det med borrad brunn och reningsverk. Här bor jag och min man.

  Efter ett första försök hos er att få bygga ut det mindre huset, fick vi nej pga detaljplanen.
  Efter ett andra försök hos er att få stycka av tomten, fick vi nej pga detaljplanen.

  Efter en del efterforskning på bla boverkets hemsida har jag hittat några intressanta lagar som jag skulle vilja ta upp med er. Framförallt texten nedan:

  Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 18 §
  18 §
         
  I en detaljplan får kommunen bestämma en största eller minsta storlek på fastigheter och bestämma markreservat för gemensamhetsanläggningar.

  Om det behövs för genomförandet av en ändamålsenlig indelning i fastigheter eller för att annars underlätta detaljplanens genomförande, får kommunen också bestämma
  1. hur området ska vara indelat i fastigheter,
  2. de servitut, ledningsrätter och liknande särskilda rättigheter som ska bildas, ändras eller upphävas,
  3. de anläggningar som ska utgöra gemensamhetsanläggningar, och
  4. de fastigheter som ska delta i gemensamhetsanläggningarna och de utrymmen som ska tas i anspråk för anläggningarna.
  Samt:

  Om detaljplanens genomförandetid har gått ut är det möjligt att använda ett förenklat ändringsförfarande för att ta bort bestämmelser om fastighetsindelning och vissa bestämmelser om rättighetsområden. Samråd behöver då inte ske med andra kommuner eller sakägare utanför det berörda området och beslut om ändring kan tas direkt efter samråd. Det förenklade förfarandet gäller även för äldre fastighetsplaner och tomtindelningar.

  När kan ett förenklat förfarande användas
  Det förenklade förfarandet kan användas för att ta bort planbestämmelser som anges i 4 kap. 18 § andra stycket punkt 1 eller 2 plan- och bygglagen, PBL. Det innefattar planbestämmelser som avser:

  • hur området ska vara indelat i fastigheter, och
  • de servitut, ledningsrätter och liknande särskilda rättigheter som ska bildas, ändras eller upphävas.
  Även motsvarande åtgärder enligt äldre bestämmelser omfattas, vilket innebär att det förenklade förfarandet även kan användas för att ta bort motsvarande bestämmelser i:

  • tomtindelningar enligt den upphävda byggnadslagen (1947:385), och
  • fastighetsplaner enligt den upphävda plan- och bygglagen (1987:10).

  Vad jag kan förstå så kan ni som kommun hjälpa oss att få stycka av den nedre tomten till 4000 kvm (som de uråldriga bestämmelserna säger) och genom att se över detaljplanenå ändra så att 2500 kvm tomt är stort nog när det inte angränsar till havet?
  Som sagt så kommer ingen ny brunn behöva borras och vi bor redan nu permanent och klarar oss finfint på det vatten som finns.

  Hoppas innerligt på positiv respons!
  Sarah
 • Hej, tack för din fråga!

  En tomt som är planlagd är
  planlagd till 100%

  Dvs en tomt på 6500 kvm kan inte styckas när minsta tomtstorlek är 4000 kvm då den ena styckningslotten endast blir 2500kvm

   

  När det gäller 4 kap. i plan- och bygglagen avser det planläggning. Att upphäva en gammal detaljplan är i princip lika besvärligt som att göra en ny. Ny detaljplan kan bli aktuell först när det finns kommunalt Vatten och avlopp. Ett upphävande skulle beröra hela byggnadsplaneområdet.

   

  Vad som får byggas styrs av gällande detaljplan (byggnadsplan)

  Vänliga hälsningar,
  Julius  Julius
 • Hej
  Vi funderar på att köpa en skogsfastighet med två skiften på Ingarö. Hur får jag reda på om det finns generella svårigheter att få stycka av några tomter? Givet utanför gällande strandskydd.
  Anders
 • Hej Anders,

  Tack för din fråga!

  När det gäller styckning av tomt ska du i första hand kontakta Lantmäteriet du når dem direkt på 0771 63 63 63.

  Om tomten ligger i ett detaljplanerat område så står det hur stor en tomt måste vara enligt bestämmelser. Sker en styckning av tomten måste alltså minimikravet för tomtstorleken uppfyllas för originaltomten och den nya avstyckade tomten. Styckningen sker via Lantmäteriet.  

  Ha en fin dag!

  Med vänliga hälsningar,
  Lydia
 • Hej,

  En vän till mig äger en stor lantbruksfastighet och vi har pratat om möjligheten för honom att stycka av 2500kvm av sin fastighet och sälja till mig. Den eventuella tomten ligger inom strandskyddat område och det finns i dagsläget varken detailjplan, VA eller väg fram till den eventuella fastigheten. Jag vill minska risken för att köpa en tomt av min vän som sedan inte går att bebygga på grund av strandskydd etc. Hur går man tillväga för att få ett utlåtande om möjligheterna på den här platsen innan vi styckar av och jag köper marken?
  Robert
 • Hej Robert!

  Tack för din fråga.

  Du är välkommen att konsultera med våra bygglov och strandskyddshandläggare för att få en bättre bild på vad som kan göras på tomten innan köpet sker.

  Du når dem på telefonnummer: 08-570-470-00

  Ha en trevlig kväll!

  Med vänliga hälsningar,
  Lydia

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.